Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ak požadujete ďalšie informácie týkajúce sa služieb či Podmienok používania služby, prosím kontaktujte Prevádzkovateľa na adrese [email protected]

Pre Prevádzkovateľa služieb je súkromie Užívateľov prioritou. Tieto Podmienky používania služby okrem iného obsahujú informácie o politike ochrany súkromia a typy získavaných a zhromažďovaných osobných údajov a ich využitie.

Rovnako ako mnoho iných webov, www.projobs.sk využíva log súborov. Informácie uchovávané v log súboroch obsahujú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb, dátum/čas, vstupné/výstupné stránky a počet kliknutí slúžiace pre analýzu trendov, správu webu, monitorovanie pohybu užívateľa v okolí miesta, a zhromažďovanie demografických informácií. IP adresy a ďalšie informácie nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré sú osobné.

www.projobs.sk používa cookies k ukladaniu informácií o návštevníkových preferenciách, záznamu užívateľských informácií na stránkach, užívateľovho prístupu alebo návštevy, úprave obsahu webových stránok na základe typu prehliadača alebo iných informácií, ktoré návštevník odošle pomocou svojho prehliadača.

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 (ďalej len 'Google'). Služba Google Analytics používa súbory 'cookies', ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude využívať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie osoby spracovávajú tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnúť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, ale uvedomte si, že ak tak urobíte, tak nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účel hore uvedeným.

Ak je Používateľovi ponúknutý odkaz na externú stránku alebo stránku tretej strany, jedná sa o ústupok v prospech príslušnej tretej strany vlastníka stránok, a bez poplatku. Stránky tretích strán, na ktoré sa odkazuje alebo ktoré na stránku odkazujú, alebo na ktoré sa odkazuje a ktoré zároveň na stránku odkazujú, nie sú pod kontrolou test-osobnosti.cz a administrátor nenesie zodpovednosť a v žiadnom časovom období neručí za obsah alebo praktiky a zásady ochrany osobných údajov akejkoľvek takto odkazovanej stránky alebo odkazu alebo odkazového programu. test-osobnosti.cz nemusí nutne propagovať spoločnosti (alebo podobné tovary alebo služby), na ktoré stránky administrátora odkazujú alebo z ktorých je na stránky administrátora odkazované. Administrátor sa nemusí stotožňovať s názorom alebo politikou týchto spoločností (alebo podobných výrobkov alebo služieb). Ak vstúpite na niektorú z tretích strán, ktoré odkazujú na stránky, robíte tak výhradne na vlastné nebezpečenstvo. test-osobnosti.cz sa týmto zrieka akýchkoľvek práv k ochranným známkam, servisné známky, obchodné mená, logá, autorské práva, patenty, názvy domén alebo iného duševného vlastníctva záujmy tretích strán.

Odporúčame dôkladne prečítať zásady ochrany súkromia týchto tretích strán a reklamných serverov pre podrobnejšie informácie o ich príslušných postupoch, ako aj pre inštrukcie o tom, ako z niektorých príslušných postupov vystúpiť. Zásady ochrany osobných údajov administrátora sa nevzťahujú na ostatných inzerentov alebo webové stránky, ako ani nie je možné kontrolovať činnosť týchto subjektov.

Ak si prajete vypnúť cookies, môžete tak urobiť prostredníctvom individuálnych možností vášho prehliadača. Podrobnejšie informácie o nastavení cookies konkrétneho webového prehliadača možno nájsť na internetových stránkach jednotlivých prehliadačov. Užívateľ môže slobodne prechádzať webové stránky Prevádzkovateľa, čítať si všetky články, alebo akýkoľvek iný obsah, bez toho, aby Užívateľ musel poskytovať akékoľvek detaily o svojej osobe.

Podmienky používania

Podmienky využívania služby internetových služieb (ďalej len Podmienky používania služby) umiestnených na webových adresách www.projobs.sk, respektíve www.projobs.cz (ďalej len Server) ustanovujú pravidlá medzi prevádzkovateľom služieb a návštevníkom Serveru (ďalej len Užívateľ).

Obsah servera je chránený v zmysle zákona č 121/2000 Zb., Autorský zákon, v platnom znení, a podľa príslušných autorskoprávnych predpisov. Akékoľvek kopírovanie či neoprávnené publikovanie textov, obrázkov či iných súčastí Servera je bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa zakázané. Všetky materiály a informácie obsiahnuté na Serveri sú poskytované 'tak, ako sú'.

Všetky uvedené vzťahy, ktoré nie sú upravené Podmienkami použitia služby či Podmienkami systému sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákona č 101/2000 Z.z., O ochrane osobných údajov, zákona č 513/1991 Z.z., obchodného zákonníka a zákona č 121/2000 Zb., autorský zákon.


Kontaktná osoba pre veci obchodné, reklamné a reklamácie:

Prevádzkovateľ platobného systému a kontaktná osoba pre veci technické

V súlade so zákonom č 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre Slovenskú republiku, resp. so zákonom č 428/2002 Z.z. v platnom znení pre Slovenskú republiku udeľuje Užívateľ prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a použitím všetkých osobných a citlivých údajov na vyššie uvedených WWW stránkach za účelom prezentácie a distribúcie subjektom tretích strán ako firmám, potencionálnym zamestnávateľom a personálnym agentúram, ktorí konajú ako príjemcovia údajov súvisiacich s ponukou zamestnania . Konkrétne sa jedná o osobné údaje (krstné meno a priezvisko, pohlavie, občianstvo), ďalej o podrobné informácie týkajúce sa kontaktných údajov vrátane emailovej adresy a telefónneho čísla, získaného vzdelania, súčasného stavu na trhu práce a získanú doterajšú prax, zručností a znalostí vrátane jazykových znalostí, predstáv a požiadaviek Užívateľom hľadanej práce a ďalších nepovinných údajov. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi portálu.

Užívateľ súhlasí s využívaním elektronického kontaktu za účelom šírenia obchodných oznámení, a to ako obchodných oznámení týkajúcich sa výrobkov a služieb prevádzkovateľa, tak obchodných oznámení týkajúcich sa výrobkov a služieb tretích osôb.

Podmienky systému

Podmienky využívania elektronických systémov prevádzkovateľa (ďalej len Podmienky systému) ustanovujú pravidlá medzi Prevádzkovateľom uvedeným v Podmienkach využívania služby prevádzkovateľa a Užívateľom týchto systémov, riadne zaregistrovaným na Serveri uvedenom v Podmienkach využívania služby prevádzkovateľa.

V súlade so zákonom č 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre Českú republiku, resp. so zákonom č 428/2002 Z.z. v platnom znení pre Slovenskú republiku udeľuje Užívateľ prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a použitím všetkých osobných a citlivých údajov na vyššie uvedených WWW stránkach za účelom prezentácie a distribúcie subjektom tretích strán ako firmám, potencionálnym zamestnávateľom a personálnym agentúram, ktorí konajú ako príjemcovia údajov súvisiacich s ponukou zamestnania . Konkrétne sa jedná o osobné údaje (krstné meno a priezvisko, pohlavie, občianstvo), ďalej o podrobné informácie týkajúce sa kontaktných údajov vrátane emailovej adresy a telefónneho čísla, získaného vzdelania, súčasného stavu na trhu práce a získané doterajšej praxe, zručností a znalostí vrátane jazykových znalostí, predstáv a požiadaviek Užívateľom hľadané práce a ďalších nepovinných údajov. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi portálu, ako správcovi osobných údajov registrovanému na Úrade pre ochranu osobných údajov, a to na dobu 10 (desať) rokov odo dňa poslednej aktualizácie informácií.

Elektronické systémy prevádzkovateľa sú určené pre fyzické a právnické osoby bez ohľadu na to, či sú dostupné mimo územia Slovenskej či Českej republiky.

Užívateľ ďalej súhlasí, že administrátor bude považovaný za osobu výhradne so sídlom v USA, bez ohľadu na to, kde ste pri používaní webu, a že ide o 'pasívné webové stránky' na účely osobnej jurisdikcie zákonov platných v iných štátoch. Súhlasíte s tým, že sa budete riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito podmienkami používania, bez ohľadu na zásady týkajúce sa medzinárodného práva súkromného, a že akýkoľvek spor medzi vami a Prevádzkovateľom bude riešiť príslušný súd nachádzajúci sa na území USA.

Prevádzkovateľ nemá v krajine pôsobenia podľa zákona č 435/2004 Z.z. Štatút personálnej agentúry a ako taký nesprostredkúva a ani nemôže sprostredkovávať pracovné miesta. Prevádzkovateľ poskytuje služby webového portálu a poradenstvo v oblasti zamestnania.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že bude vyvíjať maximálne úsilie pre zabezpečenie dostupnosti systému Používateľovi. Prevádzkovateľ neručí za nefunkčnosť alebo nedostupnosť Služieb spôsobenú údržbou hardvérového alebo softvérového vybavenia či vonkajšími vplyvmi (vrátane, ale neobmedzujúce sa, na prírodné katastrofy, požiare, vojny, politické nepokoje).

Prevádzkovateľ je povinný Používateľovi sprístupniť jeho individuálny profil v systéme po zadaní platného užívateľského mena a hesla.

Prevádzkovateľ má právo Užívateľov účet dočasne pozastaviť v prípade, že Užívateľ konal alebo koná v rozpore s Podmienkami systému. Prevádzkovateľ má ďalej právo Užívateľov účet dočasne pozastaviť v prípade, že na ňom nebola v posledných 7 dňoch vykonaná žiadna aktivita.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje systém upravovať a vykonávať zmeny, vedúce k zvýšeniu používateľovho zážitku.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody alebo náklady vzniknuté v súvislosti s používaním systému (zahŕňajúce, ale neobmedzujúce sa, na poplatky za internetové pripojenie, výdavky vzniknuté nedodržaním Podmienok systému, škody vzniknuté stratou alebo zneužitím dát).

Prevádzkovateľ má právo Užívateľa informovať o udalostiach, zmenách a skutočnostiach, ktoré súvisia s Užívateľovou registráciou v Systéme (ďalej len Informácie). Tieto Informácie zahŕňajú predovšetkým záujem fyzickej či právnickej osoby o profil Užívateľa ako potenciálneho zamestnanca či spolupracovníka, zmenu údajov v profile Užívateľa, pozastavenie profilu Užívateľa, nové pracovné ponuky, nové funkcionality Systému, prebiehajúce údržby Systému, nedostupnosť Systému, podrobnosti o registrácii Používateľa.

Prevádzkovateľ môže Užívateľa o týchto Informáciách informovať elektronickou cestou (email), SMS správou alebo telefonicky. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu, poškodenie či nedoručenie, vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku problémov spôsobených poskytovateľom internetového pripojenia či mobilnou sieťou užívateľovho poskytovateľa mobilných služieb.

Prevádzkovateľ zasiela Používateľovi informácie bezplatnou SMS textovou správou, telefónnym hovorom hradeným Prevádzkovateľom či emailovou správou. Užívateľ pre túto komunikáciu nemusí vyjadrovať žiadosť alebo prijatie informácie akokoľvek potvrdzovať. Tieto Informácie nemôžu byť zaslané fyzickým alebo právnickým osobám neregistrovaných v Systéme Prevádzkovateľa.

Užívateľ môže na komunikáciu odpovedať žiadosťou o úpravu osobných údajov či aktiváciu účtu. Odoslanie a spracovanie tejto žiadosti je bezplatné. Ak je Užívateľovi zaslaná potvrdzujúca správa informujúca o vykonaní úpravy osobných údajov či aktivácie účtu vo forme SMS správy, je táto správa spoplatnená sumou 4 €. Táto správa nemôže byť Používateľovi zaslaná bez predchádzajúcej žiadosti a môže byť zaslaná len Používateľom, ktorí súhlasili s týmito Podmienkami systému. Služba SMS je dostupná v sieťach O2, T-Mobile SK, Orange. Službu technicky zabezpečuje AGMO sk, s.r.o. Reklamácie platieb na linke 245 008 478, po-pia 9-17 hodín.

Užívateľ prehlasuje, že osobné údaje, ktoré poskytol pri registrácii, sú pravdivé a aktuálne.

Užívateľ ďalej prehlasuje, že sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorou nie je.

Užívateľ nebude používať falošné meno alebo názov, ktorý nie je oprávnený používať, či iným spôsobom nebude poškodzovať dobré meno iných fyzických alebo právnických osôb.

Užívateľ má povinnosť na základe žiadosti Prevádzkovateľa vykonať vo svojom profile potrebné zmeny v prípade, že porušuje Podmienky systému (napríklad uvedením fiktívneho mena). Pokiaľ Používateľ tejto žiadosti nevyhovie, môže mu byť profil pozmenený Prevádzkovateľom bez predchádzajúceho súhlasu.

Užívateľ má povinnosť zaistiť bezpečnosť svojho užívateľského mena a hesla vloženého pri registrácii. Svoje užívateľské meno ani heslo nesmie Užívateľ oznamovať tretím osobám. Užívateľ je zodpovedný za skutočnosti, ku ktorým došlo pod jeho užívateľským menom a heslom. Ak boli užívateľom kompromitované, má Užívateľ povinnosť Prevádzkovateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

Užívateľ má právo kedykoľvek prostredníctvom emailovej či telefonickej komunikácie požiadať Prevádzkovateľa o úpravu alebo odstránenie osobných alebo kontaktných údajov z databázy.

V prípade pozastavenia účtu Užívateľa Prevádzkovateľom má Užívateľ právo Prevádzkovateľa kontaktovať a poskytnúť informácie či vysvetlenie, z akého dôvodu došlo z jeho strany k porušeniu Podmienok systému.

Užívateľ súhlasí s využívaním svojho elektronického kontaktu za účelom šírenia obchodných oznámení, a to ako obchodných oznámení týkajúcich sa výrobkov a služieb prevádzkovateľa, tak obchodných oznámení týkajúcich sa výrobkov a služieb tretích osôb.