Popis práce 

hodnotenie ponuky Jiří Zahradník 3
 • Metodicky riadi prvé zavedenie IFRS v skupine,
 • Sleduje zmeny a úpravy štandardov IFRS a realizuje ich správnu a včasnú aplikáciu do účtovnej politiky v podmienkach spoločností skupiny
 • Vypracováva návrhy interných predpisov a harmonogramu interných predpisov pre oblasť účtovníctva a účtovného výkazníctva podľa SÚŠ aj IFRS
 • Kontroluje previazanosť účtov IFRS s SÚŠ účtami a navrhuje úpravy a zmeny, zodpovedá za správne linkovanie IFRS účtov do jednotlivých uzlov tak, aby boli zostavované výkazy v súlade s IFRS štandardami
 • Vypracováva stanoviská a poskytuje metodickú pomoc v oblasti účtovníctva odborným útvarom spoločností skupiny
 • Navrhuje kľúčovým užívateľom jednotlivých modulov firemného IS riešenia pre oblasť IFRS účtovníctva
 • Vykonáva priebežné a pred uzávierkové kontroly účtovania a rieši opravy chýb
 • Vykonáva stanovené kontrolné postupy pred mesačným‚ štvrťročným, polročným a ročným uzatváraním účtovných kníh
 • Koordinuje mesačné uzávierky individuálne podľa IFRS za spoločnosti skupiny a vypracováva vstupy pre vykonanie konsolidácie
 • Koordinuje procesy súvisiace so zostavovaním konsolidácií, zabezpečuje potrebné podklady z dcérskych‚ spoločných a pridružených spoločností ku konsolidáciám a konsolidačným balíkom
 • Zodpovedá za správne, včasné a úplné vykonanie konsolidácií podľa IFRS
 • Zostavuje predpísané ročné konsolidované účtovné výkazy za skupinu podľa IFRS – Súvahu‚ Výkaz ziskov a strát‚ Cash Flow‚ Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní‚ Poznámky
 • Vypracováva podklady pre účely auditov účtovných závierok spoločností skupiny podľa požiadaviek audítorov
Ponuka platná do: štvrtok 21.2.2019

Požadované schopnosti

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Požadované znalosti

 • Prax v danej oblasti minimalne 3 roky
 • Odborné vedomosti a skúsenosti z oblasti IFRS
 • Výhodou znalosť MS Navision
 • Výhodou skúsenosti z auditu alebo poradenstva

Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Zameranie, odbor:
Ekonomika/Účtovníctvo

Okres

Bratislava IBratislava I
Bratislava I

Plat

dohodou

Typ pozície

Metodik podobné ponuky  |||  čo robí metodik

Pracovný pomer

HPP

Kontakt

Zamestnávateľovi môžete poslať správu formulárom vyššie (nad oranžovým nadpisom). Ak ste si už vytvorili účet, zamestnávateľ dostane okrem Vašej správy aj prístup do Vášho profilu (a uvidí Vaše vzdelanie či pracovné skúsenosti).